'บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้' เปิดช่วงราคาเสนอขาย IPO เบื้องต้น ที่ 4.0 - 4.40 บาทต่อหุ้น ดีเดย์เปิดจองซื้อ วันที่ 1, 4 และ 5 เดือน พฤศจิกายนนี้ โชว์ศักยภาพผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศและผู้นำด้านพลังงานสะอาด

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (“บริษัทฯ” หรือ ACE) เดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดช่วงราคาจองซื้อ เบื้องต้นที่ราคาหุ้นละ 4.0 – 4.40 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ พร้อมแต่งตั้งบล. ทรีนีตี้ และ บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)บล. ฟินันเซีย ไซรัส และ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ด้านผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำด้านพลังงานสะอาด

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบ Filing มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุน (Equity) สำหรับลงทุน ในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้ ยังอาจใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้จะจัดโรดโชว์นำเสนอข้อมูลศักยภาพของบริษัทฯ และทิศทางการขยายธุรกิจแก่นักลงทุน ณ ห้อง 601 – 602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หลังจากที่นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจของ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ต่อนักลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้ พบว่านักลงทุนมีความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 4.0 – 4.4 บาทต่อหุ้น ซึ่งนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาทซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนนี้ และทำการสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซึ่งคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนนี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567 และกำหนดวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นพอร์ตธุรกิจหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า 20 โครงการดังกล่าว แยกเป็น 1.โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 101.29 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 80.71 เมกะวัตต์ 2.โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า 10 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 80.00 เมกะวัตต์ และ 3.โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น อีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 8.00 เมกะวัตต์ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 102% ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท