ACE เตรียมรุก COD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กระบี่ ต้นปีหน้า หลังเซ็นสัญญาเงินกู้ฉลุย เตรียมลุยโครงการใหม่ แบงก์มั่นใจพร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เซ็นสัญญาเงินกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กระบี่ตามแผน คาดขายไฟต้นปีหน้า พร้อมได้รับความมั่นใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ในการให้การสนับสนุนโครงการใหม่ เพิ่มพอร์ตไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้นาด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า “บริษัทฯมีความยินดีที่ได้ลงนามสัญญากู้เงินมูลค่า 807.40 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญซึ่งให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อเนื่องไปในอนาคต ทาให้แผนการขยายกาลังการผลิตของกลุ่มบริษัทเป็นไปโดยราบรื่น

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้ คาดว่าจะเริ่มจาหน่ายไฟฟ้า (SCOD) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในไตรมาส 1 ปีหน้า (2564) ในอัตราฟีดอินทา รีฟ (FiT) 5.08 บาท/ หน่วย ซึ่งจะได้ FiT Premium อัตรา 0.70 บาท/หน่วย สาหรับ 8 ปีแรกด้วย โดยจะใช้ขยะชุมชนจากเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสามารถแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยนอกจากไม่เกิดกลิ่น หรือควันในการเผาไหม้แล้วยังเป็นการช่วยกาจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทาให้เป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบเดียวกันกับที่จังหวัดกระบี่นี้อีกเป็นจานวนมากทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมสูงสุดในการเข้าร่วมประมูลและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวเสริมว่า “ล่าสุด กลุ่มบริษัทยังได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกระบี่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะกระบี่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยให้เพิ่มกาลังการผลิตจาก 5 MW เป็น 6 MW ซึ่งจะทาให้ปริมาณขยะที่สามารถกาจัดได้ต่อวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดกระบี่และยังทาให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการกาจัดขยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วย”

ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วกาลังการผลิตติดตั้งรวม 213.01 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายระยะยาว ที่จะเพิ่มกาลังการผลิต ติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ทั้ง โรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะ อันจะส่งผลให้ ACE เติบโตอย่างก้าวกระโดด และต่อเนื่องในช่วง 5 ปีนี้ ล่าสุด ACE มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมกว่า 11,387 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็น 1 ในผู้นาด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของโลกที่มีความสามารถ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลาย ประเภท มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพเป็นต้นแบบของโลกเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 , ISO 9001 และ OHSAS 18001 อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของโลกในการดาเนินกิจการ โดยยึดหลัก ESG (Environmental Social and Governance) ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิด Positive Total Societal Impact (TSI) หรือผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคม จากการดาเนินงานของบริษัทฯ อันจะ ส่งผลดีต่อผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม นอกจากนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะของ ACE ช่วยลดมลภาวะและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อป้องกันการเกิด PM2.5 ลดปัญหาขยะชุมชน และ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทุกคน