โรงไฟฟ้าชีวมวล ดอนมนต์

สถานที่ : อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ดำเนินการโดย : บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

9.5 เมกกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2551

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า