โรงไฟฟ้าชีวมวล สตึกไบโอแมส

สถานที่ : อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ดำเนินการโดย : บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด

7.5 เมกกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม

2549

เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า