นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใส ในการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้มีมติอนุมัติขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงนโยบายสําคัญต่างๆ ทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ