เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน สังคม และประเทศ

ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนด้านพลังงานไทย และมวลมนุษยชาติแห่งอนาคต แก่ชุมชนหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ

ACE ให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าสะอาด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์-ความรู้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าสะอาดแก่ประชาชน ชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานต่างๆ