“ACE ร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน”

สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไทยในท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมโครงการ ต่างๆ อาทิ โครงการปลูกไม้บนคันนา โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือส่งมอบเกษตรกร โครงการกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า โครงการสร้างงาน โครงการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นต้น

  • ร่วมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้วย โครงการปลูกไม้บนคันนา
  • โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือส่งมอบเกษตรกร
  • โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
  • โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพชุมชนท้องถิ่น