Procurement

Download
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง
การมีส่วนร่วม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 25 March 2020 ติดต่อ 081-372-7206 (คุณพรอุมา ทองสุข)
โครงการ ขอเชิญประกวดราคาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 25 March 2020 ติดต่อ 081-372-7206 (คุณพรอุมา ทองสุข)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) จังหวัดกระบี่
โครงการ ขอเชิญประกวดราคาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (Fit) จังหวัดกระบี่ 25 March 2020 ติดต่อ 081-372-7206 (คุณพรอุมา ทองสุข)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระนอง
โครงการ ขอเชิญประกวดราคาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระนอง 25 March 2020 ติดต่อ 081-372-7206 (คุณพรอุมา ทองสุข)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน
โครงการ ขอเชิญประกวดราคาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 25 March 2020 ติดต่อ 081-372-7206 (คุณพรอุมา ทองสุข)
โครงการ ขอเชิญประกวดราคาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 25 March 2020 ติดต่อ 081-372-7206 (คุณพรอุมา ทองสุข)