ACE ต้อนรับตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าแสดงความยินดีได้รับเลือกเข้าดัชนี SET 100

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน) หรือ ACE ร่วมต้อนรับ คุณธีระพล ลาชโรจน์ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าพบและนากระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ณ สานักงานใหญ่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน) อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม เนื่องในโอกาสที่ ACE ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าการเข้าคานวณในดัชนี SET 100 จะยิ่งเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในตัวหุ้น ACE และยังช่วยขยายฐานของนักลงทุนสถาบันที่จะลงทุนในหุ้น ACE ให้มากยิ่งขึ้น