ACE รอวันเทรด ชูผู้นำพลังงานสะอาด

ก.ล.ต.รับไฟล์ลิ่ง มจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น ย้ำผู้นำด้านพลังงานสะอาด ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 1,000 MW ภายในปี 67

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACEเปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขีดความสามารถการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567 และกำหนดวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACEกล่าวว่า กลุ่มบริษัท มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นพอร์ตธุรกิจหลักของบริษัท ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าผลิตฝ่ายแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์

 

บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา จำนวน 9 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า จำนวน 10 โครงการ รวม 19 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 200.29 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 164.00 เมกะวัตต์ นอกจากกำลังพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้น อีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 8.00 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 20 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์

 

สำหรับผลประกอบการของ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 102% ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (IBD/Equity) 1.2 เท่า

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 มจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,157,999,960 หุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.56 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้