ACE ต้อนรับนักวิเคราะห์ชมศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ขอนแก่น

สำนักงาน Stock Focus - นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ACE) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า นักวิเคราะห์หุ้นหลายสถาบันสนใจในศักยภาพ ของ ACE บริษทัผผู้ลิตและจา หน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผูนำ ด้านพลงังาน สะอาด (The Clean Energy Leader) โดยมีนกัวเิคราะห์และผเู้ชี่ยวชาญจากบริษทั หลกัทรัพยช์้นั นา ของประเทศหลาย สถาบัน พากนัลงพ้ืนที่จริงเพื่อทา การวิเคราะห์เจาะลึกในสนาม ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลของประเทศไทย (โรงไฟฟ้า น้า พอง) กา ลงัผลิตติดต้งั 9.9 เมกะวัตต์ที่สามารถใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลราคาถูกที่มีความช้ืนสูงถึง 65% (ปริมาณน้า 65 ส่วน เน้ือชีวมวล 35 ส่วน) ซ่ึงสามารถเดินเครื่องจกัรไดอ้ยา่ งเตม็ ประสิทธิภาพต่อเนื่องและมีเป้าหมายในการหยุด เดินเครื่องที่น้อยลง เพื่อท าสถิติเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าได้นานที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม

โดยก่อนหน้านี้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ท าสถิติเดินเครื่องผลิตกระแส ไฟฟ้า ถือไดว้า่ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไดต่อเนื่องกันได้นานที่สุดแห่งหนึางในโลก โดยมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า (Available Factor) และมีศักยภาพ ในการผลิตเตม็กา ลงัการผลิต (Capacity Factor) ด้วย

ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าที่สูงมาก (มีค่า Heat Rate ที่ต ่ามาก) ทา ใหป้ ระหยดัเช้ือเพลิงไดม้ากและมีตน้ ทุนในการผลิตที่ ค่า โดยใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับระบบ IT และระบบสมองกลมาใช้ในการบริหารจัดการและเดินเครื่องจักรโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังลงสนามเพื่อทำการวเิคราะห์เจาะลึกยังโรงงานไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะสดจากชุมชนของ ACE ที่ตั้ง อยู่ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีกา ลงัการผลิต 6 เมกะวัตต์สามารถรับขยะที่มีค่าความชันสูงถึง 80% (ปริมาณน้า 80 ส่วน เป็นเช้ือเพลิงขยะ 20 ส่วน ) และมีค่าความร้อนต่า เขา้สู่ขบวนการผลิตได้ในขณะที่เดินเครื่องเตม็กา ลังการผลิต

เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่ไม่มีกลิ่นเหมน็ ไม่มีฝุ่น ละออง และไม่มีการปล่อยน้า เสียออกนอกโรงงาน ดว้ยการนา น้า ขยะที่มีลักษณะเป็นโคลนข้นสีดำ มาผ่านการบำบัดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) จะทา ให้น้ำใสเหมือนน้า ดื่มบรรจุขวด จากน้้นจึงนา ไปใชใ้นขบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าขยะโดยไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงานจนทำให้โรงไฟฟ้าขยะของ ACE ได้วุฒิบัตร (Certificate) รับรองมาตรฐานในสากลเรื่องสิ่งแวดลอ้ ม ISO 14001, มาตรฐานเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ISO 9001, และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน ISO 18001 เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า โรงไฟฟ้าขยะของ ACE ยึดหลัก Environment, Social, and Governance

(ESG)และ TotalSocietal Impact (TSI)โรงไฟฟ้าขยะของ ACE จึงอาสา(Volunteer)ขอส่งผลตรวจวดัคุณภาพอากาศจากเครื่องมือตรวจวดัคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกปล่อง (CEM) ท้้ง 4 เครื่องไปยังกรมโรงงานเพื่อเก็บบนั ทึกไว้ ต้้งแต่วัน เริ่มเดินเครื่องถึงปัจจุบัน ซ่ึงประชาชนโดยที่ว ไปสามารถเปิดเขา้ไปตรวจดูไดต้ลอดเวลานับตั้งแต่เดินเครื่อง ถึงปัจจุบัน ยงัไม่เคยกระทา ผิดมาตรฐานที่กรมโรงงานกา หนดไว้แต่อยา่งใด นอกจากน้ีนกัวิเคราะห์ยงัไดม้ีโอกาสซกัถามพูดคุยเพื่อหาขอ้มูลกบัลูกคา้และเกษตรกรที่นา เช้ือเพลิงชีวมวล หรือสิ่งของเหลือใชจ้ากการเกษตร มาส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของ ACE ด้วย ซ่ึงการลงสนามในคร้ังน้ีทำให้ นักวเิคราะห์ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้งแม่นยา สำ หรับใชใ้นการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน ที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้น IPO ของ ACE ที่มีการนา เสนอขายไม่เกิน 1,818ล้านหุ้น

ที่มา: https://stockfocusnews.com/ace-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%a1/