โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสุดที่รัก นิรมล ตำแหน่งผู้จัดการเดินเครื่อง (Operation Manager) เป็นผู้แทน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังวัดหนองคายเป็นผู้มอบ ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย