โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ นาบอน สืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พนักงานชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 ในนามบริษัท เอซีอี โซลาร์จำกัด และ บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ลงพื้นที่ เข้าร่วมประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ ทุ่งยวน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยวน ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน ในการนี้ทางบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด และ บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพรองในการสร้างองค์กฐินในครั้งนี้ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการโรงไฟฟ้า กับชุมชน สร้างภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และ เป็นการบำรุงศาสนสถาน ตามหลักศาสนาพุทธ