ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศรวมใจน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศรวมใจน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม