ACE คว้า 3 รางวัล การันตีการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ESG และ TSI ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในงาน Eco Innovation Forum 2019

 

ACE คว้า 3 รางวัล การันตีการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ESG และ TSI ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในงาน Eco Innovation Forum 2019

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คุณอัมพร แสงสุกดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน) เป็นตัวแทนในการรับรางวัลถึง 3 รางวัล ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ที่ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ในงาน “ECO Innovation Forum 2019 ภายใต้แนวคิด Circular Economy : Way to Smart and Sustainable ECO Industrial Town” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขนาดจากการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นของประชากรโลก จัดโดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2562 สำหรับสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) สอดคล้องกับแนวทางสากล ISO 26000 โดยได้รับทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา), บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา) และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง จังหวัดชลบุรี) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มุ่งมั่นรักษาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ