ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดทำประกันกลุ่มคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้พนักงานทุกคน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ซึ่งในขณะนี้มีการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง  

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความห่วงใยพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร จึงเพิ่มมาตรการจัดทำประกันกลุ่มคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้พนักงานทุกคน กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวมีวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ต่อคน ระยะเวลา 1 ปี โดยคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ 10,000 บาท และการเจ็บป่วยด้วยภาวะร้ายแรง(โคม่า) 100,000 บาท

หลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีมาตรการนำร่องให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน และอนุญาตให้พนักงานที่รู้สึกไม่สบายหยุดงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
(นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน