ACE คว้า 3 รางวัล การันตีการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ในงาน CSR-DIW AWARD ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร แสงสุกดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน) เป็นตัวแทนในการรับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 ของกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ที่ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน จัดโดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วยรางวัล CSR-DIW Award 2020 สำหรับสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) สอดคล้องกับแนวทางสากล ISO 26000

ทั้งนี้ ACE ได้รับทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา), บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา) และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง จังหวัดชลบุรี) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มุ่งมั่นรักษาและดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจิน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ