ติดต่อนักวิเคราะห์

phillip
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

kasikorn
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณอรมงคล ตันติธนาธร

scbs
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

country_group_securities
บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Andrew Stotz

country_group_securities
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ms.Maria Lapiz

country_group_securities
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

คุณกชกร สุธารักษนนท์

country_group_securities
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์

country_group_securities
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

country_group_securities
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)

คุณสุวัฒน์ สินสาฎก

คุณศิริลักษณ์ พินทุสุนทร