• ผู้นำด้านพลังงานสะอาด

  • โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ ขนาด 6 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

  • บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสและการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดีมาก (4 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของเรา

ACE map

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

19 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

245.91 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

17 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

203.66 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.57 เมกะวัตต์

มุมนักลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
3.84
(สกุลเงิน บาท)
+0.20 (5.49%)
เปลี่ยนแปลง (%)
107,362,600
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.66-3.86
ช่วงราคาระหว่างวัน

ข่าวสารและกิจกรรม

มีสิ่งใหม่ๆ เสมอที่ ACE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เราให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อให้เกิดเป็นทีมที่ดีที่สุด ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และความสำเร็จขององค์กร

อ่านทั้งหมด