• ผู้นำด้านพลังงานสะอาด

  • โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ ขนาด 6 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

  • บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสและการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดีมาก (4 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของเรา

ACE map

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

21 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

247.43 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

16 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

202.14 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

449.57 เมกะวัตต์

มุมนักลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ:
SET: ACE
3.66
(สกุลเงิน บาท)
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%)
24,235,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.60-3.68
ช่วงราคาระหว่างวัน

ข่าวสารและกิจกรรม

มีสิ่งใหม่ๆ เสมอที่ ACE

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เราให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อให้เกิดเป็นทีมที่ดีที่สุด ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และความสำเร็จขององค์กร

อ่านทั้งหมด