รางวัลและเกียรติประวัติ

“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลเป็นธรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาด ภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานด้วยความใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้านพลังงาน ด้านการมีส่วนร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยมาตรฐานการรับรองระดับสากลและรางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆ ดังนี้ ”

2565

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดMSW กระบี่ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทับปริกจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เเก่ประชาชนเเละกลุ่มอาชีพต่างๆ "กิจกรรมการทำหมอนรองนั่งจากผ้ามัดย้อม"

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดMSW กระบี่ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทับปริกจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เเก่ประชาชนเเละกลุ่มอาชีพต่างๆ "กิจกรรมการทำหมอนรองนั่งจากผ้ามัดย้อม"

รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 ประจำปี 2561

รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 ประจำปี 2558

TIS 18001:2554 ALLIANCE CLEAN POWER CO., LTD.

OHSAS 18001:2017 ALLIANCE CLEAN POWER CO., LTD.

ISO 14001:2015 ALLIANCE CLEAN POWER CO., LTD.

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ประจำปี 2562

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ประจำปี 2561

OHSAS 18001:2007 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

มอก. 18001-2554 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

มอก. 14001-2559 / ISO 14001:2015 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

มอก. 9001-2559 / ISO 9001:2015 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

CSR-DIW Award 2013 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์แพลนท์ จำกัด

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ อะโกร เพาเวอร์แพลนท์ จำกัด ประจำปี 2562

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ประจำปี 2562

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ประจำปี 2562

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ประจำปี 2561

รางวัล มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ประจำปี 2560

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่ 3 บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ประจำปี 2559

รางวัล 3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี พ.ศ. 2560

รางวัล 3Rs โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี พ.ศ. 2561

“รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

CSR-DIW Award 2018 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

CSR-DIW Award 2018 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด

CSR-DIW Continuous Award 2017 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

CSR-DIW Award 2017 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

CSR-DIW Beginner Award 2017 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด

TIS 18001: 2554 ADVANCE ASIA POWER PLANT CO., LTD.

OHSAS 18001: 2007 ALLIANCE CLEAN POWER CO., LTD.

OHSAS 18001: 2007 ADVANCE ASIA POWER PLANT CO., LTD.

ISO 14001: 2015 ADVANCE AGRO ASIA CO., LTD.

ISO 9001: 2015 ADVANCE AGRO POWER ASIA CO., LTD.

ISO 9001: 2559 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

มอก. 14001: 2559 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

OHSAS 18001: 2007 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

มอก. 18001 : 2554 บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

มอก. 9001-2559 / ISO 9001: 2015 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

มอก. 14001-2559 / ISO 14001: 2015 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

OHSAS 18001: 2007 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

มอก. 18001: 2554 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด