นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน

…เราพร้อมสร้างสรรค์พลังงานทดแทนเพื่อพลังงานไทยที่ยั่งยืน … ACE ต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนของประเทศ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน

ด้วยความตั้งใจตามพันธกิจการดำเนินธุรกิจของ ​ACE ​ที่ไม่เพียงแต่ความมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับสังคมไทยเพียงเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นก้าวไปสู่องค์กรที่ดีเลิศ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดูแล ใส่ใจ มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์คุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน และสร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้เติบโตเคียงคู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไป

เรามุ่งหมายสร้างสรรค์ธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง …บนรากฐานที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้แนวปฏิบัติตามหลัก “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท ฯ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินของบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ร่วมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนด้านพลังงานไทย และมวลมนุษยชาติแห่งอนาคต แก่ชุมชนหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา

“ACE ร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน”

สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไทยในท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมโครงการ ต่างๆ อาทิ

 • โครงการปลูกไม้บนคันนา
 • โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือส่งมอบเกษตรกร
 • โครงการกองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
 • โครงการสร้างงาน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในท้องถิ่น

ACE ร่วมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของ ACE ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ยังร่วมผลักดันศักยภาพและคุณภาพชีวิตชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • โครงการสร้างสุขปันยิ้ม
 • ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ
 • แบ่งปันรอยยิ้มส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • กิจกรรมร่วมอาสาพัฒนาชุมชน

การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

เราร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านการศึกษา ทักษะทางด้านกีฬา และคุณธรรมจริยธรรม ผ่านโครงการ

 • “สร้างฝัน ปันยิ้ม น้องอิ่มสุข”
 • “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” เป็นต้น

ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอาสาตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อาทิ วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ ทอดกฐิน ลอยกระทง เข้าพรรษา เป็นต้น และยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ สนับสนุนการ “ปลูกต้นกระดาษ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศในชุมชน