ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น อัตราส่วนและอัตราร้อยละ) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 กันยายนหรือ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 2561 2562 Q3'62 Q3'63
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 4,243.28 4,833.21 4,950.63 1,245.60 1,286.00
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน - - 104.64 21.20 215.00
รวมรายได้ 4,243.28 4,833.21 5,055.27 1,266.80 1,501.00
ต้นทุนขายและบริการ 3,122.73 3,415.75 3,324.70 819.30 822.90
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน - - 104.64 21.20 215.00
กำไรขั้นต้น 1,120.55 1,417.46 1,625.93 426.30 463.10
กําไรสําหรับปี 333.53 546.57 815.30 228.10 410.20
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.04 0.06 0.09 0.02 0.04
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 13,959.40 13,886.74 14,145.18 - 16,330.40
รวมหนี้สิน 8,937.20 8,315.10 3,352.14 - 4,589.10
รวมส่วนของเจ้าของ 5,022.20 5,571.64 10,793.04 - 11,741.30
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.27 0.70 1.04 - 1.61
Cash Cycle (วัน) 30.23 28.84 34.55 - 39.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 6.92 10.32 9.96 - 13.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.44 3.93 5.82 - 9.83
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.78 1.49 0.31 - 0.39
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 1.70 1.40 0.28 - 0.34

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)

คำนวณโดยสูตร (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
คํานวณเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือเสมือนว่าได้ทําการ กรกฎาคม 2561
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ เมื่อวันที่ 16