ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น อัตราส่วนและอัตราร้อยละ) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ สำหรับงวดสิ้นปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2559 2560 2561 2561 2562
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 1,886.02 4,243.28 4,833.21 3,571.60 4,950.63
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 264.61 - - - 104.64
รวมรายได้ 2,150.63 4,243.28 4,833.21 3,571.60 5,055.27
ต้นทุนขายและบริการ 1,217.14 3,122.73 3,415.75 2,528.74 3,324.70
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 264.33 - - - 104.64
กำไรขั้นต้น 669.16 1,120.55 1,417.46 1,042.86 1,625.93
กําไรสําหรับปี 134.03 333.53 546.57 429.05 815.30
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.54 0.04 0.06 0.04 0.09
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 13,358.70 13,959.40 13,886.74   14,145.18
รวมหนี้สิน 8,745.01 8,937.20 8,315.10   3,352.14
รวมส่วนของเจ้าของ 4,613.69 5,022.20 5,571.64   10,793.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.23 0.27 0.70   1.04
Cash Cycle (วัน) 39.76 30.23 28.84   34.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.48 6.92 10.32   9.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.12 2.44 3.93   5.82
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.9 1.78 1.49   0.31
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 1.83 1.7 1.40   0.28

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)

คำนวณโดยสูตร (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
คํานวณเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือเสมือนว่าได้ทําการ กรกฎาคม 2561
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ เมื่อวันที่ 16