ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น อัตราส่วนและอัตราร้อยละ) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 2563
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 4,833.2 4,950.6 4987.6
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน - 104.6 870.5
รวมรายได้ 4,833.2 5,055.3 5858.1
ต้นทุนขายและบริการ 3,415.8 3,324.7 3196.3
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน - 104.6 870.5
กำไรขั้นต้น 1,417.5 1,625.9 1791.3
กําไรสําหรับปี 546.6 815.3 1507.6
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.1 0.1 0.2
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 13,886.7 14,145.2 16429.7
รวมหนี้สิน 8,315.1 3,352.1 4436.9
รวมส่วนของเจ้าของ 5,571.6 10,793.0 11992.8
อัตราส่วนทางการเงิน*
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 1.04 1.52
Cash Cycle (วัน) 28.84 34.55 42.75
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 10.32 9.96 13.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.93 5.82 9.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.49 0.31 0.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1 1.40 0.28 0.33

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)

คำนวณโดยสูตร (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
คํานวณเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือเสมือนว่าได้ทําการ กรกฎาคม 2561
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ เมื่อวันที่ 16