ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น อัตราส่วนและอัตราร้อยละ) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน หรือ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561 2562 2563 Q2'63 Q2'64
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 4,833.2 4,950.6 4987.6 1,242.3 1,386.00
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน - 104.6 870.5 398.1 -
รวมรายได้ 4,833.2 5,055.3 5858.1 1,640.4 1,386.00
ต้นทุนขายและบริการ 3,415.8 3,324.7 3196.3 796.29 920.40
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน - 104.6 870.5 398.1 -
กำไรขั้นต้น 1,417.5 1,625.9 1791.3 446 465.60
กําไรสําหรับปี 546.6 815.3 1507.6 249.8 366.50
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.1 0.1 0.2 0.02 0.04
ฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 13,886.7 14,145.2 16429.7 14,839.05 17,872.90
รวมหนี้สิน 8,315.1 3,352.1 4436.9 3,507.9 5,309.00
รวมส่วนของเจ้าของ 5,571.6 10,793.0 11992.8 11,331.11 12,563.90
อัตราส่วนทางการเงิน*
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 1.04 1.52 1.42 1.80
Cash Cycle (วัน) 28.84 34.55 42.75 42.63 44.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 10.32 9.96 13.23 11.88 10.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.93 5.82 9.86 9.07 7.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.49 0.31 0.37 0.31 0.42
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิเงินสดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.40 0.28 0.33 0.27 0.38