ข้อมูลบริษัท

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก โดยคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของเรา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Co-generation) โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (MSW) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

ACE มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และมีความเชี่ยวชาญสูงด้านเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้ง เรายังมีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการวิจัยพันธุ์ไม้โตเร็วและพืชพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนำของโลกที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมให้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ควบคู่กับการมุ่งสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ปัจจุบัน ACE ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี SET100 รวมถึงดัชนีระดับสากลอย่าง FTSE SET Mid Cap และ FTSE SET Shariah Index โดยองค์กรระดับโลกอย่าง FTSE Russell ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Small Cap

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 23 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

257.57 เมกะวัตต์

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 34 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

270.80 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

528.37 เมกะวัตต์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานสะอาดและยั่งยืนต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
 1. เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนำของโลก ที่พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ
 3. สร้างความมั่งคั่ง มั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้ถือหุ้น
 4. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

 • พัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
 • บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการ
 • สร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาให้มีเชื้อเพลิงอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยต้นทุนที่ต่ำ
 • พัฒนาความสามารถในการทำกำไรสูงควบคู่กับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค่านิยมขององค์กร
แนวปฏิบัติเพื่อนำสู่ค่านิยมองค์กร
ความก้าวหน้าของโครงการ ACE