ข้อมูลบริษัท

เดิมกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์พืชพลังงาน ปลูกไม้โตเร็ว ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก และเป็นผู้จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก เช่น ไม้อัดแข็งความหนาแน่นสูง (Hardboard) ไม้สับ (Wood chip) เป็นต้น

โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีปริมาณเปลือกไม้ หรือ เศษไม้สับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้ชีวมวลทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กอปรกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อความต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ผนวกกับด้วยพื้นฐานความแข็งแกร่งในธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชน เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นก้าวกำเนิดที่สำคัญของ “กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” ในการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปพลังงานของประเทศให้มั่นคงเข้มแข็ง ตลอดจนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ และชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเคียงคู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาและขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในปี 2567 ให้มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 14 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

212.18 เมกะวัตต์

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 19 โครงการ
กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

209.19 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

421.37 เมกะวัตต์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
  1. เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนำของโลกที่พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ
  3. สร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

  • พัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
  • บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ
  • พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการ
  • สร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • พัฒนาให้มีเชื้อเพลิงอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยต้นทุนที่ต่ำ
  • พัฒนาความสามารถในการทำกำไรสูงควบคู่กับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ประวัติความเป็นมา