นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) คือ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียนและ/หรือพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมุ่งดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาและขยายกิจการบนพื้นฐานของหลักการความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรวมทั้งสังคมโดยรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การมุ่งไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนี้ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และพันธกิจองค์กรซึ่งมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงชุมชนและกลุ่มผู้เปราะบางโดยรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

เพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศและสากล ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนเพื่อใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท ตามหมวดหมู่ประเด็นสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน