โครงสร้างองค์กร

จำนวนพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ดังนี้

ฝ่าย จำนวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
1. ฝ่ายปฏิบัติการ 438 605 648
2. ฝ่ายบริหาร 12 12 11
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 62 76 69
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 18 24 27
5. ฝ่ายจัดซื้อและพัฒนาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 18 14 15
6. ฝ่ายกฎหมาย 5 7 6
7. ฝ่ายบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยี 13 18 17
8. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 26 25
9. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 11 11 9
10. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 0 1 1
11. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 23 0 0
รวม 625 794 828

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานชายทั้งสิ้น 644 คน คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานหญิงทั้งสิ้น 184 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯมีการจ้างงานคนพิการจำนวน 4 คน และมีการนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน