โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ

1คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส กรรมการบริหาร บริษัทพีแอนด์แอลอินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560