คำถามที่พบบ่อย

1. ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วกี่โรงและคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งที่เท่าไร

ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 18 โรง ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 239.91 เมกะวัตต์

ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 ประเภทดังนี้ 1) โรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 12 โรง 2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 1 โรง 3) โรงไฟฟ้าขยะชุมชนจำนวน 1 โรง และ 4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โรง รวมทั้งหมด 18 โรง

ณ สิ้นปี 2562 สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯประกอบไปด้วย รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล 53% รายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 42% รายได้จากโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 4.8 % และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 0.2%
อัตรากำไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปี 2560 มีอัตรากำไรสุทธิ 7.7% ปี 2561 มีอัตรากำไรสุทธิ 11.3% และปี 2562 มีอัตรากำไรสุทธิ 16.4%
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองยต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 มิย. 63 บริษัทฯได้จ่ายปันผลระหว่างการจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท