ร่วมงานกับเรา

“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มุ่งมั่นเดินหน้า บนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการรวมพลังเป็นหนึ่งของ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ สู่ การดำเนินงานที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม”

วัฒนธรรมองค์กรของ ACE
ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน
เรามุ่งพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความพันผูกพนักงาน ผ่าน 3 เป้าหมายหลัก
พัฒนาความรู้และศักยภาพ มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลตั้งแต่แรกเข้าจนถึงพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ให้เตรียมรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า ในเส้นทางอาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย
พัฒนาความรู้และศักยภาพ
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • เงินค่าเกียรตินิยม (นิสิต/นักศึกษาจบใหม่)
 • เงินช่วยเหลือค่าโน้ตบุค, กล้องถ่ายรูป
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน
 • เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษา)
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
 • โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน

ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนและผู้รับเหมามีความยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ ด้วยระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) ตลอดจนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หรือปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน ตาม “นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย”

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน

 • การประเมินความเสี่ยง
 • การกำหนดมาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การฝึกอบรมให้ความรู้
 • การกำหนดตัวชี้วัดควบคุมสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างเป็นระบบ
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์
Assistant Manager/Manager – Project Finance (1 ตำแหน่ง)

Location / site : Bangkok Thailand

Responsibilities:

 1. Securing project financing, issuing project information memorandum, negotiating project financing terms and loan documentation.
 2. Building financial models on responsible projects to update actual performance as well as to prepare financial analysis on various assigned scenarios.
 3. Analyzing actual operating results and identifies key financial and operating issues to be addressed; quantifies actual results versus forecast.
 4. Providing loan sources and/or other financial instrument as well as negotiating with financial institutions in order to get low financial cost under the best terms and conditions.
 5. Managing loan agreement in order to ensure confidence that the company can make the loan drawdown, pay back the principle, interest, and dividend up to expectation.
 6. Preparing of financial information for BOD/ Shareholders/ Bankers.
 7. Studying and keeping updated the financial market and the development of financial instruments to ensure that the right financial instruments have been used to manage risk at the right timing for maximum benefits to the company.
 8. Performing financial analysis for the company financial status planning and controlling to comply with conditions of all stakeholders’ onditions (lenders, shareholders).
 9. Managing loan and credit facilities arrangement, including loan terms, project finance, and/or trade finance and/or factoring. Ensuring the compliance with all covenants under loan agreements.

Qualifications:

 1. Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or Engineering and master’s degree in Business Administration or related fields.
 2. Minimum 1 years’ experience in corporate finance function in any companies.
 3. Experience in power or renewable energy would be an advantage.
 4. Experience in project finance is required.
 5. Good financial planning and financial model knowledge.
 6. High accountability, strong analytical skills, and confidence in turning facts into recommendations.
 7. Creativity, problem solving skills, negotiation and systematic thinking.
 8. Good command in English both of written and verbal (TOEIC >650) and good computer literacy (Especially MS office and Excel) Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible

Location / site : Bangkok Thailand

Responsibilities:

 1. Conducting feasibility study and evaluating investment opportunities of potential project(s) including risk analysis and financial analysis.
 2. Preparing documents and presentations to update status of progress of the project(s) for management’s report.
 3. Preparing letters and agreements with related departments to support the project negotiation and development.
 4. Conducting and preparing documents for the project bidding proposal.
 5. Assisting in the study of energy market trends, analyzing the strategies of business competitors and conducting company’s SWOT analysis.
 6. Managing and involved in M&A, due diligence process and conducting financial models & valuation for IPO projects.
 7. Other works as assigned in relation to business development.

Qualifications: :

 1. Bachelor’s and master’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related fields.
 2. Graduation from university in USA, UK, Germany or China is a big plus. (Candidates who is a high-potential and seeking for job challenging is also welcome).
 3. Maximum 5 years’ experience in Business Development, Investment Banking or related functions (New graduated who is a high-potential and seeking for job challenging is also welcome).
 4. Having knowledge in M&A, due diligence, financial analysis, valuation and feasibility study.
 5. Strong financial modelling skills.
 6. Experience in power/ renewable energy/ infrastructure/ business would be an advantage.
 7. Inter-personal relationship skills, ability to communicate with people of different cultures and backgrounds.
 8. Organizational and time-management skills.
 9. Negotiation and presentation skills.
 10. Good command both of spoken and written English (as Native) and good computer literacy.
 11. Ability to travel/work in upcountry and abroad.
 12. Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าขยะ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สถานที่ทำงาน : จ.ปทุมธานี, จ.สมุทรปราการ, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม, จ.อุบลราชธานี, จ.นครราชสีมา, จ.พัทลุง, จ.ตรัง, จ.ชลบุรี. จ.กระบี่, จ.สงขลา. จ.อยุธยา โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.พยุห์ ต.ตำแย จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : อ.สวนกิตติ จ.ฉะเชิงเทรา, อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา, อ.เมือง จ.ขอนแก่น, อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าชีวมวลเถิน จ.ลำปาง

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าขยะ ต.โนนท่อน อ.เมืองจ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าขยะ ต.โนนท่อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าขยะ ต.โนนท่อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าขยะ อ.เมือง ต.โนนท่อน จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.พยุห์ ต.ตำแย จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : ไซท์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา

สถานที่ทำงาน : อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สถานที่ทำงาน : อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สถานที่ทำงาน : อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สถานที่ทำงาน :

 1. อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 2. อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 3. อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ทำงาน :ไซท์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน
 10. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน

สถานที่ทำงาน :

 1. โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง
 2. โรงไฟฟ้าชัยโย น้ำพอง
 3. โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท
 4. โรงไฟฟ้าชัยโย โชคชัย
 5. โรงไฟฟ้าชัยโย โพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่
 7. โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน
 8. โรงไฟฟ้าชัยโย สิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าชัยโย เกาะขนุน
 10. โรงไฟฟ้าชัยโย ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน : โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.พยุห์ ต.ตำแย จ.ศรีสะเกษ

วิธีการสมัคร

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 063-206-8067, 065-719-6346, 061-416-0353