ร่วมงานกับเรา

“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มุ่งมั่นเดินหน้า บนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการรวมพลังเป็นหนึ่งของ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ สู่ การดำเนินงานที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม”

วัฒนธรรมองค์กรของ ACE
ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน
เรามุ่งพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความพันผูกพนักงาน ผ่าน 3 เป้าหมายหลัก
พัฒนาความรู้และศักยภาพ มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลตั้งแต่แรกเข้าจนถึงพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ให้เตรียมรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า ในเส้นทางอาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย
พัฒนาความรู้และศักยภาพ
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • เงินค่าเกียรตินิยม (นิสิต/นักศึกษาจบใหม่)
 • เงินช่วยเหลือค่าโน้ตบุค, กล้องถ่ายรูป
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน
 • เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษา)
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
 • โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน

ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนและผู้รับเหมามีความยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ ด้วยระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) ตลอดจนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หรือปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน ตาม “นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย”

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน

 • การประเมินความเสี่ยง
 • การกำหนดมาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การฝึกอบรมให้ความรู้
 • การกำหนดตัวชี้วัดควบคุมสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างเป็นระบบ
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์
Assistant Manager/Manager - Project Finance (1 ตำแหน่ง)

Location / site : สำนักงานตึก ITF จ. กรุงเทพ

Job Responsibilities:

 1. Securing project financing, issuing project information memorandum, negotiating project financing terms and loan documentation.
 2. Building financial models on responsible projects to update actual performance as well as to prepare financial analysis on various assigned scenarios.
 3. Analyzing actual operating results and identifies key financial and operating issues to be addressed; quantifies actual results versus forecast.
 4. Providing loan sources and/or other financial instrument as well as negotiating with financial institutions in order to get low financial cost under the best terms and conditions.
 5. Managing loan agreement in order to ensure confidence that the company can make the loan drawdown, pay back the principle, interest, and dividend up to expectation.
 6. Preparing of financial information for BOD/ Shareholders/ Bankers.
 7. Studying and keeping updated the financial market and the development of financial instruments to ensure that the right financial instruments have been used to manage risk at the right timing for maximum benefits to the company.
 8. Performing financial analysis for the company financial status planning and controlling to comply with conditions of all stakeholders’ conditions (lenders, shareholders).
 9. Managing loan and credit facilities arrangement, including loan terms, project finance, and/or trade finance and/or factoring.
 10. Ensuring the compliance with all covenants under loan agreements.

Location / site : สำนักงานตึก ITF จ. กรุงเทพ

Responsibilities:

 1. Conducting feasibility study and evaluating investment opportunities of potential project(s) including risk analysis and financial analysis.
 2. Preparing documents and presentations to update status of progress of the project(s) for management’s report.
 3. Preparing letters and agreements with related departments to support the project negotiation and development.
 4. Conducting and preparing documents for the project bidding proposal.
 5. Assisting in the study of energy market trends, analyzing the strategies of business competitors and conducting company’s SWOT analysis.
 6. Managing and involved in M&A, due diligence process and conducting financial models & valuation for IPO projects.
 7. Other works as assigned in relation to business development.

Location / site : สำนักงานตึก ITF จ. กรุงเทพ

Location / site : โรงไฟฟ้าชีวมวล จ. บุรีรัมย์

Location / site : สำนักงานตึกสินสาทร จ. กรุงเทพ

Location / site : โรงไฟฟ้าชีวมวล จ. กำแพงเพชร / จ. นครราชสีมา / จ.ชลบุรี

Location / site : ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

Location / site : จ.ฉะเชิงเทรา / จ.ชลบุรี / จ.อุดรธานี

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : โรงไฟฟ้าชีวมวล จ. กำแพงเพชร, จ. บุรีรัมย์

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : จ.อุบลราชธานี / จ. นครราชสีมา / จ. อุดรราชธานี

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : จ. ขอนแก่น / จ. สุรินทร์ / จ. นครราชสีมา / จ. บุรีรัมย์

Location / site : โรงไฟฟ้าขยะ จ.กระบี่

Location / site : โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.กำแพงเพชร

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจ.กำแพงเพชร

Location / site : โรงไฟฟ้าชีวมวล จ. กำแพงเพชร

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานตึกสินสาทร จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานตึกสินสาทร จ. กรุงเทพ

Location / site : สโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. บุรีรัมย์

Location / site : โรงไฟฟ้าขยะ จ. ขอนแก่น

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : โรงไฟฟ้าชีวมวล จ. กำแพงเพชร

Location / site : โรงไฟฟ้าบ้านบึง จ.ชลบุรี

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โซนภาคอีสาน

Location / site : สำนักงานคลองสาน จ. กรุงเทพ

Location / site : สำนักงานตึก ITF จ. กรุงเทพ

Location / site : โรงไฟฟ้า จ.ลำปาง

Location / site : สำนักงานตึกสินสาทร จ. กรุงเทพ

Responsibilities:

 1. Manage BOI Certificate, Application record
 2. Manage IEAT permit / DIW license of the company / investor
 3. Create good relationship with government (Ministry of Industry, Ministry of Labor, EEC)
 4. Create good relationship with local government
 5. Manage and control company´s project with government and local government
 6. Manage and promote company´s brand and image with government and local government

Location / site : สำนักงานตึกสินสาทร จ. กรุงเทพ

Key Responsibilities:

 1. Develop marketing strategy, plan, KPIs and quarterly budget.
 2. Evaluate the results of each marketing campaign, including SEO/SEM to ensure that the company is using the most suitable media in advertising and promotion.
 3. Report on the results of each marketing activities and propose further steps
 4. Identify the most suitable online and offline marketing communication tool.
 5. Create online and offline marketing communication content.
 6. Manage graphic designers, photographers, event organizers, production team etc.
 7. Monitor and report on rivalries.
 8. Update customer database.
 9. Manage and Organize promotional events i.e. business meetings, seminars, exhibitions.
 10. Create brand awareness with key stakeholders.
 11. Coordinate to strengthen relationship for company’s stakeholders including government authorities, local community, business partners, and clients.
 12. Manage relationship with related government authorities, business associations, chamber of commerce, board of investments and investment promotion agencies, etc.
 13. Obtain sponsorship for co-marketing activities.

Location / site : สำนักงานตึกสินสาทร จ. กรุงเทพ

Key Responsibilities:

 1. Achieve annual sales targets within assigned region and accounts.
 2. Develop and execute a strategic plan to achieve sales targets and expand customer base.
 3. Identify new target market segment.
 4. Identify target market segment requirement trend i.e. residential, commercial, industrial plot size.
 5. Effectively communicate the value proposition through proposals and presentations to target market segment.
 6. Design target market segment relationship management strategy, plan and budget Client Relationship
 7. Build and maintain strong, long lasting client relationships.
 8. Develop and propose solutions in accordance to client's needs and objectives.
วิธีการสมัคร

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ 140/6 ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 063-206-8067, 065-719-6346, 061-416-0353