ด้านสิ่งแวดล้อม

  • สร้างคุณค่าและตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อมในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้มีความเป็นเลิศในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมไปถึงประเมินและรับมือกับผลกระทบทางการเงินและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดเป้าหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับภูมิภาคและระดับโลก
  • จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ รวมไปถึงการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
  • บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในมิติต่าง ๆ ทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงาน และของเสีย