ร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาส ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดีและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง