ด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล

  • กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้บริหารจัดการธุรกิจตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  • นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการผลิตที่เป็นเลิศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด
  • สร้างโอกาสการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศและกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยมีรูปแบบธุรกิจและประสิทธิภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่สามารถตอบสนองต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • จัดการห่วงโซ่อุปทานตลอดกระบวนการเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานต่อกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
  • จัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม