ด้านสังคม

  • กำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นต่อการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใด ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ และลงมือสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรอบและสังคมโดยรวม
  • บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อพนักงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากล รวมถึงการสรรหาและพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อการรองรับการเติบโตขององค์กร พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
  • ดำเนินกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน