ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โปรดติดต่อ:

นายศิว์วิศว์ อนันตกุล

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
065-986-4103 อีเมล์ : IR@ace-energy.co.th