ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โปรดติดต่อ:

นายศิว์วิศว์ อนันตกุล

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-233-2559 หรือ 065-986-4103