รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. กลุ่มทรงเมตตา 1        
  - นายวิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 24.9 2,282,528,920 22.4
  - นายพรเมตต์ ทรงเมตตา 2,133,407,000 23.3 2,133,407,000 21.0
  - นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,883,407,020 20.6 1,883,407,020 18.5
  - นายณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,656,184,080 18.1 1,656,184,080 16.3
  - นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย 20 0.0 20 0.0
  รวม 7,955,527,040 86.9 7,955,527,040 78.2
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 379,103,940 4.1 379,103,940 3.7
3 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 201,641,560 2.2 201,641,560 2.0
4 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด 2 100,000,000 1.1 100,000,000 1.0
5 นางชไมมาศ ชาติเมธากุล 78,790,000 0.9 78,790,800 0.8
6 นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ 75,820,800 0.8 75,820,800 0.7
7 นางวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ 60,656,620 0.7 60,656,620 0.6
8 นายวริศ บูลกุล 50,000,000 0.5 50,000,000 0.5
9 นางสาวอัจจิมา สุวรรณจินดา 40,000,000 0.4 40,000,000 0.4
10 นายวิศิษฎ์ พิทักษ์สิทธิ์ 37,000,000 0.4 37,000,000 0.3
  รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับ 8,978,539,960 98.0 8,978,539,960 88.2
11 ผู้ถือหุ้นอื่น (จำนวน 24 ราย) 179,460,000 2.0 179,460,000 1.8
  รวม 9,157,999,960 100.0 9,157,999,960 90.0
12 บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ - - 1,018,000,000 10.0
  รวม 9,157,999,960 100.0 10,175,999,960 100.0

1 เป็นการจัดกลุ่มตามนิยามผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 มิใช่การจัดกลุ่มบุคคลตามมาตรา 258 หรือบุคคลที่มีการกระทำร่วมกัน (Acting in concert) และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247

2 โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฏหมายของประเทศ British Virgin Island เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยจากเอกสารที่ปรากฏแก่บริษัท ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการใน โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด