รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2563 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,248,853,800 22.10
3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,889,963,120 18.57
4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,619,184,080 15.91
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 379,103,940 3.73
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 181,000,000 1.78
7. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 139,631,560 1.37
8. นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล 126,430,100 1.24
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 100,000,000 0.98
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 91,693,500 0.90