รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/06/2563 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย วิระชัย ทรงเมตตา 2,282,528,920 22.43
2. นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา 2,088,884,200 20.53
3. นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา 1,890,563,120 18.58
4. นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา 1,700,555,980 16.71
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 363,451,540 3.57
6. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 175,705,500 1.73
7. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 156,892,100 1.54
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,958,204 1.32
9. นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล 125,780,100 1.24
10. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 120,481,560 1.18
11. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 100,000,000 0.98
12. นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ 75,820,800 0.75
13. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 62,630,000 0.62
14. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,171,600 0.54