ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือดังนี้

 1. บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

 1. บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ ACP
 2. บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ ALCP
 3. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ AAPP
 4. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ AAP
 5. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด หรือ ABA
 6. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด หรือ AFT
 7. บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ BPP
 8. บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด หรือ ACE SOLAR
 9. บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด หรือ PSPR
 10. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด หรือ AAA

ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงหลักดังนี้

ชีวมวล
ก๊าซธรรมชาติ
ขยะชุมชน
แสงอาทิตย์
พลังงานหมุนเวียน
 1. บริษัท เพาเวอร์ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด หรือ PSMS

ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก

ปัจจุบัน บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทั้งหมด 14 โครงการ จำนวนการผลิตติดตั้งรวม 212.18 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

14 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

212.18 เมกะวัตต์


โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

19 โครงการ

กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

209.19 เมกะวัตต์


กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น

421.37 เมกะวัตต์

ชีวมวล
ก๊าซธรรมชาติ
ขยะชุมชน
แสงอาทิตย์
พลังงานหมุนเวียน

โครงการที่ดำเนินการแล้ว 14 โครงการ

ลักษณะ MWที่ติดตั้ง PPA MW % ถือครอง หุ้นส่วนMW สถานที่ตั้ง
1. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ชลบุรี
2. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ขอนแก่น
3. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 สุรินทร์
4. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 นครราชสีมา
5. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ร้อยเอ็ด
6. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 หนองคาย
7. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ลำปาง
8. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 อุบลราชธานี
9. VSPP-โรงไฟฟ้้าเชื้อเพลิงขยะ 6.0 MW. 4.5 MW. 100% 6.0 ขอนแก่น
10. SPP-โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 114.35 MW. 90.0 MW. 100% 114.35 ฉะเชิงเทรา
11. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 กาญจนบุรี
12. VSPP-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 1.0 MW. 100% 1.0 ชลบุุรี
13. VSPP-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 0.73 MW. 100% 0.73 นครราชสีมา
14. VSPP-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 1.0 MW. 100% 1.0 ชลบุรี

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอการพัฒนา 19 โครงการ

ลักษณะ MWที่ติดตั้ง PPA MW % ถือครอง หุ้นส่วนMW สถานที่ตั้ง
15. 4 SPP - พลังงานหมุนเวียนผสมผสาน 93.0 MW. 76.31 MW. 100% 93.0
16. VSPP-โรงไฟฟ้้าเชื้อเพลิงขยะ 5.0 MW. 4.4 MW. 100% 5.0 กระบี่
17. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 กำแพงเพชร
18. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 กำแพงเพชร
19. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 สุพรรณบุรี
20. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 นครปฐม
21. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 นครราชสีมา
22. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ชลบุรี
23. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 อำนาจเจริญ
24. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ลพบุรี
25. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ปราจีนบุรี
26. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ศรีสะเกษ
27. VSPP-โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW. 8.0 MW. 100% 9.9 ชลบุรี
28. VSPP-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 0.83 MW. 100% 0.83 สมุทรสาคร
29. VSPP-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนดิน 0.77 MW. 100% 0.77 นครราชสีมา
30. VSPP-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนดิน 0.69 MW. 100% 0.69 นครราชสีมา

ประเภทโรงไฟฟ้า