ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
19 สิงหาคม 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563
10 สิงหาคม 2563 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563
03 - 07 สิงหาคม 2563 Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563

บริษัทฯของดสัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563

31 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
20 กรกฎาคม 2563 MKE Invest ASEAN 2020 (IA2020) Thailand
01 มิถุนายน 2563 XD Date
29 พฤษภาคม 2563 SCBS & Goldman Sachs Virtual Thailand Corporate Day
28 พฤษภาคม 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563
15 พฤษภาคม 2563 นำส่งงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563