การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2. รายงานประจำปี 2563 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR code)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้าใหม่
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น