การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
2. รายงานประจำปี 2562
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
10. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น