กลุ่มบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 20 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท และบริษัทย่อยโดยอ้อม 19 บริษัท (รวมเรียกบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้