กลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 40 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท และ บริษัทย่อยโดยอ้อม* 39 บริษัท (รวมเรียกบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี

บริษัทย่อย ชื่อย่อ สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ) ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อยโดยตรง
1. บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ASCE 100% ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ โดยมุ่งเน้นการถือหุ้นในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเป็นหลัก
บริษัทย่อยโดยอ้อม
1. บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ACP 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
2. บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ALCP 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
2.1 บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด NCE 90% ถือหุ้นโดยบริษัท ALCP ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ(ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
2.2 บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ABP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท ALCP ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ(ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
3. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด AAPP 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
4. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด AAP 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
5. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด ABA 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
6. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด AFT 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
7. บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด BPP 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
8. บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด ACE SOLAR 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
9. บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด ACW 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
10. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด AAA 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
11. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด AAE 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
12. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ABE 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
13. บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ACES 100% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
14. บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด PSMS 100% ธุรกิจด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทน ซึ่งปัจจุบันให้บริการการซ่อมบำรุง แก่โครงการโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก
15. บริษัท พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด PRE 100% ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
15.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลก้าวหน้า จำกัด KTNP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
15.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลพัฒนา จำกัด KTDP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
15.3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาล จำกั KTPP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
15.4 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนรางบัวก้าวหน้า จำกัด RBNP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
15.5 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนจอมบึงรุ่งเรือง จำกัด CBRP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท PRE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
16. บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด REC 100% ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
16.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลร่วมใจ จำกัด KTRC 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
16.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้ารุ่งเรือง จำกัด TRRP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
16.3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี จำกัด WLCPP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
16.4 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร จำกัด KACPP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
16.5 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา จำกัด KHLCP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REC ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
17. บริษัท พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) จำกัด REN 100% ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
17.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด BURC 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REN ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
17.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด KAMD 90% ถือหุ้นโดยบริษัท REN ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
18. บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด RENE 100% ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
18.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าพัฒนา จำกัด TDPP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท RENE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
18.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จำกัด NHCP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท RENE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
18.3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าก้าวหน้า จำกัด TKNP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท RENE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
18.4 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้า จำกัด TCPP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท RENE ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
19. บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด RESM 100% ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
19.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง จำกัด KTRP 90% ถือหุ้นโดยบริษัท RESM ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)
19.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด KPKKC 90% ถือหุ้นโดยบริษัท RESM ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)