ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

โทรสาร

ไม่มี

เว็บไซต์

http://www.ace-energy.co.th

ทุนจดทะเบียน

5,487,999,980 บาท / 10,975,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ทุนชำระแล้ว

5,087,999,980 บาท / 10,175,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ASCE”)

ชื่อเดิม

บริษัท เอเชีย อีโค่ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ร้อยละ 100

โทรสาร

ไม่มี

ทุนชำระแล้ว

9,000,000,000 บาท / 900,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (“ACP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 665 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 38 หมู่ที่ 11 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
  2. 224 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,690,300,000 บาท / 200,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 105,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6.74 บาท/หุ้น จำนวน 95,000,000 หุ้น)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (“ALCP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 665 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 131 หมู่ที่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
  2. 190 หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  3. 370 หมุ่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,970,000,000 บาท / 197,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“AAPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 19 หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,000,000,000 บาท / 100,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“AAP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 385 หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

567,200,000 บาท / 57,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 8.96 บาท/หุ้น จำนวน 7,500,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

690,500,000 บาท / 75,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7.62 บาท/หุ้น จำนวน 25,000,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด (“AFT”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

7,000,000 บาท / 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 5.00 บาท/หุ้น จำนวน 600,000 หุ้น)

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“BPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

175,000,000 บาท / 25,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 15,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 10,000,000 หุ้น)

บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (“ACE SOLAR”)
(ชื่อเดิม: บริษัท ศรีเจ้าพระยา จำกัด (“SCP”))

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

305,360,000 บาท / 32,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 20,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 8.78 บาท/หุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด (“ACW”)
(เดิมชื่อ บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด (“PSPR”))

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

128,559,000 บาท / 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6.41 บาท/หุ้น จำนวน 19,900,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

สำนักงานสาขา

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,500,000,000 บาท / 150,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด (“PSMS”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการ ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซม จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ทุกชนิดทุกประเภท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

30,000,000 บาท / 3,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“AAE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 386 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

540,120,000 บาท / 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 24,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7.32 บาท/หุ้น จำนวน 41,000,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ABE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

159,375,000 บาท / 1,593,750 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“ACEE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

166,250,000 บาท 1,662,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

บริษัท พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด (“PRE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

20,250,000 บาท / 3,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6.75 บาท/หุ้น จำนวน 3,000,000 หุ้น)

บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด (“REC”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

25,424,000 บาท / 2,800,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 9.08 บาท/หุ้น จำนวน 2,800,000 หุ้น)

บริษัท พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) จำกัด (“REN”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

18,000,000 บาท / 2,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 9.00 บาท/หุ้น จำนวน 2,000,000 หุ้น)

บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด (“RENE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

22,000,000 บาท / 4,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 5 บาท/หุ้น จำนวน 4,400,000 หุ้น)

บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด (“RESM”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

25,100,000 บาท / 4,400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 1,400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3.70 บาท/หุ้น จำนวน 3,000,000 หุ้น)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02-229-2800

โทรสาร

02-359-1259

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

02-344-1000

โทรสาร

02-286-5050