ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

โทรสาร

ไม่มี

เว็บไซต์

http://www.ace-energy.co.th

ทุนจดทะเบียน

5,487,999,980 บาท / 10,975,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ทุนชำระแล้ว

5,087,999,980 บาท / 10,175,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ASCE”)

ชื่อเดิม

บริษัท เอเชีย อีโค่ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ร้อยละ 100

โทรสาร

ไม่มี

ทุนชำระแล้ว

8,840,000,000 บาท / 900,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 650,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียก ชำระแล้ว 9.36 บาท/หุ้น จำนวน 250,000,000 หุ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (“ACP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 665 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 38 หมู่ที่ 11 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
  2. 224 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,654,200,000 บาท / 200,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 105,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6.36 บาท/หุ้น จำนวน 95,000,000 หุ้น)

บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (“ALCP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 665 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 131 หมู่ที่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
  2. 190 หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  3. 370 หมุ่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,887,080,000 บาท / 197,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 185,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3.09 บาท/หุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“AAPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 19 หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

955,045,000 บาท / 100,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 9.55 บาท/หุ้น จำนวน 99,900,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“AAP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 385 หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

500,000,000 บาท / 50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

690,500,000 บาท / 75,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7.62 บาท/หุ้น จำนวน 25,000,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด (“AFT”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

5,500,000 บาท / 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 600,000 หุ้น)

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“BPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

130,779,000 บาท / 15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 8.71 บาท/หุ้น จำนวน 14,900,000 หุ้น )

บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (“ACE SOLAR”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

250,760,000 บาท / 32,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 20,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4.23 บาท/หุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น)

บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด (“PSPR”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

95,923,000 บาท / 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4.77 บาท/หุ้น จำนวน 19,900,000 หุ้น)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

สำนักงานสาขา

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,463,500,000 บาท / 150,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 9.635 บาท/หุ้น จำนวน 100,000,000 หุ้น)

บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด (“PSMS”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการ ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซม จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ทุกชนิดทุกประเภท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

22,500,000 บาท/ 3,000,000 หุ้น(มลูค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชําระครบแล้ว จํานวน 2,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชําระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 1,000,000 หุ้น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02-229-2800

โทรสาร

02-359-1259

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

02-344-1000

โทรสาร

02-286-5050

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

02-343-9500

โทรสาร

02-343-9663

ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อบริษัท

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

02-645-8800

โทรสาร

02-645-8880

ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อบริษัท

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 73/291-4 หมู่ 8 เดอะฟิฟท์ อเวนิว คอนโดมิเนียม อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02-526-6100

โทรสาร

ไม่มี