ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

โทรศัพท์ / โทรสาร

081-1048821 / ไม่มี

เว็บไซต์

http://www.ace-energy.co.th

ทุนจดทะเบียน

5,487,999,980 บาท / 10,975,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ทุนชำระแล้ว

5,087,999,980 บาท / 10,175,999,960 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ASCE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ร้อยละ 100

โทรสาร

ไม่มี

ทุนชำระแล้ว

9,327,000,000 บาท / 950,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 900,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6.54 บาท/หุ้น จำนวน 50,000,000 หุ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน ASCE ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1. บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (“ACP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 665 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 38 หมู่ที่ 11 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
  2. 224 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,778,650,000 บาท / 200,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 105,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7.67 บาท/หุ้น จำนวน 95,000,000 หุ้น)

2. บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (“ALCP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 665 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 131 หมู่ที่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
  2. 190 หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
  3. 370 หมุ่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  4. 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

2,397,700,000 บาท / 272,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 217,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4.14 บาท/หุ้น จำนวน 55,000,000 หุ้น)

2.1 บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“NCE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

137,575,000 บาท / 55,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 10,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 54,990,000 หุ้น)

2.2 บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“ABP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 88 หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

237,656,800 บาท / 55,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 10,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4.32 บาท/หุ้น จำนวน 54,990,000 หุ้น)

3. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“AAPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. 19 หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,000,000,000 บาท / 100,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

4. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“AAP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 385 หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

567,200,000 บาท / 57,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 8.96 บาท/หุ้น จำนวน 7,500,000 หุ้น)

5. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด (“ABA”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

699,500,000 บาท / 75,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7.98 บาท/หุ้น จำนวน 25,000,000 หุ้น)

6. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด (“AFT”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

7,600,000 บาท / 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6.00 บาท/หุ้น จำนวน 600,000 หุ้น)

7. บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (“BPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

350,000,000 บาท / 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 25,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 40,000,000 หุ้น)

8. บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (“ACE SOLAR”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

338,000,000 บาท / 38,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 32,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3.00 บาท/หุ้น จำนวน 6,000,000 หุ้น)

9. บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน วอเตอร์ จำกัด (“ACW”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

180,299,000 บาท / 20,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 9.01 บาท/หุ้น จำนวน 19,900,000 หุ้น)

10. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด (“AAA”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

  1. เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

1,500,000,000 บาท / 150,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

11. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“AAE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 386 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

540,120,000 บาท / 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 24,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7.32 บาท/หุ้น จำนวน 41,000,000 หุ้น)

12. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ABE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

500,000,000 บาท / 5,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วเต็มจำนวน)

13. บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“ACES”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

ประเภทธุรกิจ

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

555,592,000 บาท / 5,900,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 4,200,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 79.76 บาท/หุ้น จำนวน 1,700,000 หุ้น))

14. บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด (“PSMS”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการ ติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซม จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ทุกชนิดทุกประเภท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

164,400,000 บาท / 31,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 3,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4.80 บาท/หุ้น จำนวน 28,000,000 หุ้น)

15. บริษัท พลังงานหมุนเวียนภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด (“PRE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

77,500,000 บาท / 22,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 3,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 19,000,000 หุ้น)

15.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลก้าวหน้า จำกัด (“KTNP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

15.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลพัฒนา จำกัด (“KTDP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

15.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลพัฒนา จำกัด (“KTDP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

15.3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาล จำกัด (“KTPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

15.4 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนรางบัวก้าวหน้า จำกัด (“RBNP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

5,555,560 บาท/ 555,556 หุ้น (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 55,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

15.5 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนจอมบึงรุ่งเรือง จำกัด (“CBRP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

16. บริษัท พลังงานหมุนเวียน (กลาง) จำกัด (“REC”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย PRE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

58,500,000 บาท / 15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 2,800,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 12,200,000 หุ้น)

16.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลร่วมใจ จำกัด (“KTRC”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REC

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

16.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้ารุ่งเรือง จำกัด (“TRRP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REC

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

5,555,560 บาท/ 555,556 หุ้น (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 55,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

16.3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี จำกัด (“WLCPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REC

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

22,222,230 บาท/ 2,222,223 หุ้น (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 222,223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

16.4 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร จำกัด (“KACPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REC

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

22,222,230 บาท/ 2,222,223 หุ้น (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 222,223 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

16.5 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา จำกัด (“KHLCP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REC

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

17. บริษัท พลังงานหมุนเวียน (เหนือ) จำกัด (“REN”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

75,000,000 บาท / 15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 5,000,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 10,000,000 หุ้น)

17.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์ร่วมใจ จำกัด (“BURC”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REN

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

17.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรพัฒนา จำกัด (“KAMD”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย REN

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

18. บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด (“RENE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

63,000,000 บาท / 12,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 4,400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 7,600,000 หุ้น)

18.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าพัฒนา จำกัด (“TDPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย RENE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

5,555,560 บาท/ 555,556 หุ้น (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 55,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

18.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนหนองหงส์ จำกัด (“NHCP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย RENE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

18.3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้าก้าวหน้า จำกัด (“TKNP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย RENE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

5,555,560 บาท/ 555,556 หุ้น (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 55,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

18.4 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนต้า จำกัด (“TCPP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย RENE

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

19. บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด (“RESM”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

สัดส่วนการถือหุ้นโดย ASCE

ร้อยละ 100

ทุนชำระแล้ว

63,000,000 บาท / 12,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 4,400,000 หุ้น และหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2.50 บาท/หุ้น จำนวน 7,600,000 หุ้น)

19.1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง จำกัด (“KTRP”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย RESM

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)

19.2 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด (“KPKKC”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดย RESM

ร้อยละ 90

ทุนชำระแล้ว

7,777,780 บาท/ 777,778 หุ้น (หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น เรียกชำระครบแล้วทั้งจำนวน และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 77,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หุ้น)