'บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้' เปิดอาณาจักรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก พร้อมรุกขยายการลงทุน ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ด้วยแรงขับเคลื่อนที่โดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (“บริษัทฯ” หรือ ACE) โชว์ศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลน้ำพอง และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดขอนแก่น ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและรับขยะที่มีค่าความชื้นสูง ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศและผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) พร้อมตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ ภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ACE) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงยังมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียที่จะส่งผลกระทบกับชุมชน ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมานานกว่า 30 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร (Integrated Agriculture Industry) กว่า 40 ปี โดยดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาแล้ว 30 ปี จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งหลากหลายชนิดมาใช้เป็นเชื้อเพลิง จากความเชี่ยวชาญดังกล่าว นำมาสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูง จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบของโลกในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ACE เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดดทั้งกำลังการผลิต รายได้ และกำไรสุทธิ เนื่องจาก มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้นำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาสูตรส่วนผสมเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร การจัดเก็บ Big Data เพื่อใช้วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อพัฒนาการเดินเครื่องจักรและซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic Location) ที่อยู่ท่ามกลางแหล่งเชื้อเพลิง เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ติดถนนสายหลัก มีสายกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่าน อยู่ใกล้สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฯ ระยะไม่เกิน 20 กิโลเมตร อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่บนพื้นที่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมและอยู่ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ส่งผลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชน มีความมั่นคงทางด้านแหล่งเชื้อเพลิง มีบุคลากรที่มีความรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินเครื่องจักรและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า จนทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งกำลังการผลิต รายได้ และผลตอบแทนกำไร โดยในปี 2016 มีกำลังการผลิต 85 เมกะวัตต์ ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 209 เม็กกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 124 เม็กกะวัตต์ และในปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 210 เม็กกะวัตต์ คิดเป็น การเติบโตของกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 57 % สำหรับรายได้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2016 มีรายได้ 2,161 ล้านบาท,ในปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 4,346 ล้านบาท และในปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 4,849 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 50 % ส่วนกำไรสุทธิ ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในปี 2016 มีกำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ปี 2017 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และปี 2018 มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ 101 %

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัญญาที่จะต้องสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกมากกว่า 200 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1-3 ปี ข้างหน้านี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเป็นทุนจดทะเบียนในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินด้วยการออกตราสารต่างๆ แทนการกู้เงิน ที่จะทำให้ต้นทุนการทางการเงินถูกลง เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯให้เติบโตต่อไปในอนาคต มีแผนงานสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.56 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม เพิ่มขึ้นเป็น 411.47 เมกะวัตต์ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ACE มีศักยภาพและโอกาส (Growth Potential ) จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (World Megatrend) และแนวนโยบายของรัฐบาลไทย เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียน บริหารจัดการขยะด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมธุรกิจสีเขียวให้นำผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตพลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งรัฐบาลได้มีพันธสัญญาต่อนานาประเทศในสังคมโลก จึงมุ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นและลดการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจากฟอสซิลลง โดยมีเป้าหมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีกไม่น้อยกว่า 20,807 เมกะวัตต์ ภายใน 20 ปีข้างหน้า

โดยในขั้นแรกนี้จะประกาศรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ จำนวน 4,120 เมกกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการระยะที่ 1 ในช่วง ก.พ. - ส.ค. 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นต้นแบบของโลกในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงขยะ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสิทธิภาพโรงงานสูง ต้นทุนในการผลิตต่ำ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เงินทุน และแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถได้มาซึ่งสัญญาการขายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในอนาคต ตามแผนการเพิ่มพลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาล ยังมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนที่จะเพิ่มการแข่งขันการจำหน่ายไฟฟ้าโดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง( Peer to Peer ) โดยอาศัยสายส่งของการไฟฟ้า

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าจากกำลังการผลิตส่วนเกินโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยศักยภาพและโอกาสการเติบโตของ ACE ดังกล่าว จึงมั่นใจว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมของ ACE จะบรรลุเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ก่อนปี 2567 อย่างแน่นอน

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ ACE ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของโลก ในแต่ละปีมีแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาขอเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (โรงไฟฟ้าชีวมวล) เป็นหนึ่งในโรงไฟชีวมวลที่มีศักยภาพสูงที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ กฟภ. 8.0 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าน้ำพองสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลต้นทุนต่ำและมีความชื้นสูง ถึง 65% (มีปริมาณน้ำ 65 ส่วน และเนื้อชีวมวล 35 ส่วน) มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าน้ำพองสามารถเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 435 วัน เพื่อทำสถิติเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่ม ACE ที่เดินเครื่องจักรติดต่อกันเป็นระยะเวลานานที่สุดโดยไม่ต้องหยุดซ่อมบำรุง

ขณะที่โรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น (โรงไฟฟ้าขยะชุมชน) มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ กฟภ. 4.5 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถรับขยะที่มีความชื้นสูงถึง 70% (มีปริมาณน้ำ 70 ส่วน และเชื้อเพลิงขยะ 20 ส่วน) เข้าสู่กระบวนการผลิตได้

ขณะเดียวกันได้ออกแบบอาคารเป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบปิด จึงไม่สร้างมลภาวะทางกลิ่น ไม่มีฝุ่นละออง และมีระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) แล้วนำไปใช้ในขบวนการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ปล่อยออกนอกโรงไฟฟ้า (Zero Discharge) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบจัดเตรียมขยะเพื่อให้สามารถระเหยน้ำและความชื้นได้อย่างรวดเร็วอีก จึงทำให้โรงไฟฟ้าขยะของบริษัทฯ ได้รับการหนังสือรับรอง (Certificate) มาตรฐานสากลในมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ISO 9001, และมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน OHSAS 18001

“การที่โรงไฟฟ้าของเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราให้ความสำคัญกับการวิจัยและนำองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ มีสูตรพิเศษสำหรับผสมวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงคุณภาพสูง เดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ ACE เป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่เป็นต้นแบบของโลกได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ของคนไทยมีศักยภาพยิ่งใหญ่ ก้าวไกล สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก” นายพรเมตต์ กล่าว