ACE เดินหน้าสู่ 1 พันเมกะวัตต์ภายใน 5 ปี มั่นใจพื้นฐานแกร่ง เตรียมเข้าเทรดพ.ย.นี้

Hightlight

  • กำไรสุทธิ 3 ปี ย้อนหลังโตเกิน100%
  • เป้าปี 67 กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ รับผลบวกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • พร้อมเดินหน้าเข้าเทรด SET ภายในเดือน พ.ย. มั่นใจกระแสตอบรับเพียบ ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงยังมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียที่จะส่งผลกระทบกับชุมชน ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมานานกว่า 30 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร (Integrated Agriculture Industry) กว่า 40 ปี จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งหลากหลายชนิดมาใช้เป็นเชื้อเพลิง สู่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งกำลังการผลิต รายได้ และกำไรสุทธิ โดยรายได้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 มีรายได้ 2,161 ล้านบาท,ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4,346 ล้านบาท และในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4,849 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 50 %

กำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลังโตมากกว่า 100%

ส่วนกำไรสุทธิ ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และปี 2561 มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ 101 % ขณะที่ในแง่ของกำลังการผลิต ในปี 2559 มีกำลังการผลิต 85 เมกะวัตต์ ส่วนปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 209 เม็กกะวัตต์ และในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 210 เม็กกะวัตต์ คิดเป็น การเติบโตของกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 57 % ล่าสุดปี 2562 จะอยู่ที่ 212.2 เมกะวัตต์

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 20 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัท มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2567

"บริษัท มีสัญญาที่จะต้องสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกมากกว่า 200 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1-3 ปี ข้างหน้านี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเป็นทุนจดทะเบียนในการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินด้วยการออกตราสารต่างๆ แทนการกู้เงิน ที่จะทำให้ต้นทุนการทางการเงินถูกลง เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทให้เติบโตต่อไปในอนาคต มีแผนงานสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"นายธนะชัย กล่าว

ลุยเทรด SET เดือน พ.ย.นี้

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.56 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยการกำหนดราคาซื้อขายไอพีโอ และขั้นตอนการเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งบริษัทมั่นใจจะได้รับกระแสตอบที่ดีจากนักลงทุน แม้สภาวะตลาดไม่เอื้อต่อการลงทุน โดยบริษัืทมีจุดเด่น ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้ที่แน่นอน

เตรียมโรดโชว์ให้ นลท.ที่ตลาดหลักทรัพย์เร็วๆ นี้

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เดินสายโรดโชว์ต่อนักลงมฝทุนสถาบันในประเทศไปแล้ว 20 กว่ารายโดยผลตอบรับดีมาก พร้อมเตรียมโรดโชว์แก่นักลงทุนทั่วไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งเร็วๆนี้

ทั้งนี้มองว่าหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้บริษัทเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและเชื่อว่าผลประกอบการยังคงเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เห็นได้จากกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างดำเนินการข้างต้น

รับผลบวกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ACE มีศักยภาพและโอกาส (Growth Potential ) จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (World Megatrend) และแนวนโยบายของรัฐบาลไทย เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียน บริหารจัดการขยะด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมธุรกิจสีเขียวให้นำผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตพลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

ซึ่งรัฐบาลได้มีพันธสัญญาต่อนานาประเทศในสังคมโลก จึงมุ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นและลดการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจากฟอสซิลลง โดยมีเป้าหมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีกไม่น้อยกว่า 20,807 เมกะวัตต์ ภายใน 20 ปีข้างหน้า

โดยในขั้นแรกนี้จะประกาศรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ จำนวน 4,120 เมกกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการระยะที่ 1 ในช่วง ก.พ. - ส.ค. 2563 ซึ่งบริษัทมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นต้นแบบของโลกในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงขยะ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสิทธิภาพโรงงานสูง ต้นทุนในการผลิตต่ำ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เงินทุน และแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล

จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถได้มาซึ่งสัญญาการขายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในอนาคต ตามแผนการเพิ่มพลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาล ยังมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนที่จะเพิ่มการแข่งขันการจำหน่ายไฟฟ้าโดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง( Peer to Peer ) โดยอาศัยสายส่งของการไฟฟ้า

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัท ในปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าจากกำลังการผลิตส่วนเกินโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยศักยภาพและโอกาสการเติบโตของ ACE ดังกล่าว จึงมั่นใจว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมของ ACE จะบรรลุเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ก่อนปี 2567 อย่างแน่นอน

ที่มา: wealthythai