คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์


ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ :

62

คุณวุฒิทางการศึกษา ;

  • Master Degree in Applied Economics, Faculty of Economics, University of Michigan, USA
  • Master Degree in Language and International Trade, Faculty of Economics, Eastern Michigan University, USA
  • ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม :

  • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • การอบรมหลักสูตร AACP รุ‹นที่ 33 ป‚ 2562 จากสมาคมส‹งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

  • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมบริษัทและกรรมการอิสระ / บริษัท แอดวานซไลฟŠ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด
  • 2551 - 2557 : Senior Consultant / บริษัท เซ้นซิส คอนซัลติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด