คณะกรรมการบริษัท

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา


กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อายุ :

30

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Bachelor Degree, Industrial and Enterprise Systems Engineering, University of Illinois at Urbana Champaign, USA

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 146 ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 • พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ต.ค 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด