คณะกรรมการบริษัท

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย


กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อายุ :

56

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี หลักสูตรการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 45 ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การอบรมหลักสูตร CFO Orientation Course เรื่อง CFO Focus on Financial Reporting รุ่น 1/2018

ประสบการณ์ทำงาน :

 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • ก.ค. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 • มิ.ย. 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ก.ค. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ก.ค. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.ค. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด
 • ม.ค. 2558 - ก.พ. 2561 : Co-CEO / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด