คณะกรรมการบริษัท

นายมณฑล สุดประเสริฐ


ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ :

60

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วปอ. 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติอบรม :

 • นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 กรมโยธาธิการ
 • นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 กระทรวงมหาดไทย
 • บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
 • ทุนสำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Thai Senior Executive Development Program ณ Nation Gradiate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ทำงาน :

 • 2555 : อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 2553 : รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 2552 : ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
 • 2551 : ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 2548 : วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. (วิศวกรรมโยธา) สำนักวิศวกรรมโครสร้างและงานระบบ
 • 2546 : เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 2544 : วิศวกรวิชาชีพ 8 วช. (วิศวกรรมโยธา) กวส. กรมโยธาธิการ
 • 2543 : วิศวกรวิชาชีพ 7 วช. (วิศวกรรมโยธา) กวส. กรมโยธาธิการ
 • 2538 : วิศวกรโยธา 6 กองวิศวกรรมสุขาภิบาล (กวส.) กรมโยธาธิการ
 • 2535 : วิศวกรโยธา 5 กองวิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ
 • 2530 : วิศวกรโยธา 4 ที่ทำการโยธาเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการ
 • 2528 : บรรจุราชการ วิศวกรโยธา 3 สำนักผังเมือง