คณะกรรมการบริษัท

นายจรูญ อินทจาร


กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ :

76

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 176 ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วดท. 13)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4)

ประสบการณ์ทำงาน :

 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานกฤษฎีกา
 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2561 : กรรมการสภา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • 2557 - 2558 : กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • 2556 - 2557 : ประธานศาลรัฐธรรมนูญ / ศาลรัฐธรรมนูญ