คณะกรรมการบริหาร

พลตำรวจโท ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์


กรรมการบริหาร

อายุ :

61

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติอบรม :

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงาน :

  • 2551 : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
  • 2552 : ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 2553-2554 : ผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สตช.
  • 2554-2559 : รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
  • 2560 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แอ๊ปโซลูท คลีน เอ็นเนอจี้ จำกัด(มหาชน)