คณะกรรมการบริหาร

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา


กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อายุ :

27

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 139 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ‹นที่ 5 ป‚ 2561 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
 • ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด