คณะผู้บริหาร

นายพรเมตต์ ทรงเมตตา


กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

อายุ :

26

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 139 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
 • ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ล เอ จำกัด
 • ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชัยโย เอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอสเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอสเอ็ม ฟาร์ม ทรี จำกัด
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ บอร์ด จำกัด
 • ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท โกลบัล โพซิชั่นนิ่ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
 • มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชะอำ บีช โฮเต็ล จำกัด
 • มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โซลาร์ เอ็นเนอร์ยีจำกัด
 • ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โซลาร์ เอ็นเนอร์ริ่ง จำกัด
 • ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โซลาร์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ กรีน ซิตี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเอเอ กรีน ซิตี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเอเอ กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเอเอ คลีน ซิตี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเอเอ คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ตรัง สไมล์ ซิตี้ จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท สมุย สไมล์ ซิตี้ จำกัด
 • เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท อุบล สไมล์ ซิตี้ จำกัด
 • มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอบีซี เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 • ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ออลไรท์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทรงเมตตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท สไมล์ คอมมูนิตี้ จำกัด
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชัยโย สไมล์ จำกัด
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ทริปเปิ้ล เอ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
 • ก.พ. 2558 - ก.ค. 2558 : กรรมการ / บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด
 • มี.ค. 2556 - ก.ย. 2557 : กรรมการ / บริษัท เออีดี เซอร์วิส จำกัด
 • มี.ค. 2558 - ต.ค. 2558 : กรรมการ / บริษัท สไมล์ คอมมูนิตี้ จำกัด
 • ก.พ. 2558 - ก.ค. 2558 : กรรมการ / บริษัท คลองสาม สไมล์ ซิตี้ จำกัด
 • พ.ค. 2559 - มี.ค. 2561 : กรรมการ / บริษัท 304 ไอทาวน์ 1 จำกัด
 • เม.ย. 2559 - มี.ค. 2561 : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
 • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2561 : กรรมการ / บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด
 • มี.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 : กรรมการ / บริษัท เอ็นเนอร์ยี เซฟวิ่ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
 • มิ.ย. 2559 - ก.ย. 2561 : กรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด