คณะผู้บริหาร

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ


กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ :

47

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม :

 • การอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 252 ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ‹นที่ 6 ป‚ 2562 จากสมาคมส‹งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 ปี 2552 จากจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอรจี้ จำกัด
 • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท จำกัด
 • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2560 : FSVP - Head of Investment Banking / บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • มี.ค. 2554 - พ.ค. 2555 : Senior Vice President - Head of Investment Banking / ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2546 - ก.พ. 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด