คณะผู้บริหาร

นางสาวสะดุดตา นวสกุล


ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ :

37

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

  • พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2548 - ต.ค. 2560 : ผู้จัดการ, ผู้จัดการอาวุโส / บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด